Giant, Giant Mountains, Tšehhi Paradise
GDPRMis on GDPR?

Mis on GDPR?

by

GDPR - üldine andmekaitse määrus. Üldmääruse kohta Isikuandmete kaitse (inglise isikuandmete kaitse määruse GDPR akronüüm), täisnimi Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) nr 2016 / 679 27 kohta. Aprill 2016 kohta üksikisikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega ja vaba liikumise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95 / 46 / EÜ (üldmääruse isikuandmete kaitse) on Euroopa Liidu määrus, mille eesmärk on oluliselt suurendada isikuandmete kaitse kodanikele. See kuulutati välja 27i Euroopa Liidu Teatajas. Aprill 2016.

Teema ja eesmärgid - kehtestada eeskirjad üksikisikute kaitse kohta nende isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete edastamise eeskirjades. Määrus kaitseb üksikisikute põhiõigusi ja -vabadusi, keskendudes õigusele isikuandmete kaitsele. Isikuandmete vaba liikumine Euroopa Liidus ei ole piiratud ega keelatud üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega.

Materiaalne ulatus - Määrust kohaldatakse isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ja isikuandmete automatiseerimata töötlemisel, mis on salvestatud või salvestatud. Määrust ei kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes:

  • tegevuste läbiviimisel, mis ei kuulu liidu õiguse kohaldamisalasse;
  • EL lepingu 2 peatüki V jaotise reguleerimisalasse kuuluvate tegevuste läbiviimiseks liikmesriikidele;
  • füüsiline isik üksnes isiklike või koduste tegevuste ajal;
  • kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või kriminaalkaristuste täitmiseks, sealhulgas kaitse ja ennetamine avaliku julgeoleku ohtude eest.
    Liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt isikuandmete töötlemist reguleeritakse muu hulgas määrusega (EÜ) nr 45 / 2001. Määrus (EÜ) nr 45 / 2001 ja muud liidu õigusaktid, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist, on kooskõlas käesoleva määruse põhimõtete ja eeskirjadega vastavalt 98-i artiklile. Määrus ei piira 2000 / 31 / EÜ direktiivi kohaldamist.

Isiklikud andmed - Määruses selgitatakse ja laiendatakse isikuandmete ulatust ja määratlust. Isikuandmeteks on teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Seega on isikuandmed nt. Andmed juriidiline isik (tema töötajad juba aga jah), isikuandmeid surnud, siis ei ole andmeid, et konkreetne isik ei määratle (nt. Ainult ühise ees- ja perekonnanimi) ja isikuandmeid ei anonüümseks, seega need, mis algselt sisaldasid isiku identifitseerimist, kuid eemaldati sellest identifikaatorist. Erinevalt eelmisest praktikast sisaldab direktiiv ka dünaamilisi IP-aadresse või muid virtuaalseid identifikaatoreid isikuandmete seas.

Kohustus - Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Sisust - Määrus määratleb isikuandmete töötlemise põhimõtted ja selle töötlemise seaduslikkuse tingimused. Samuti reguleeritakse andmete töötlemise, teabe andmise ja isikuandmetega seotud nõusoleku andmise tingimusi.

Valitud andmesubjekti õigused - Lisaks on andmesubjektil järgmised õigused:

  • remont
  • kustutamine (õigus olla unustatud)
  • töötlemise piiramiseks

GDPR Tšehhi Vabariigis - Kaubanduskoja järelduste kohaselt ei olnud GDPR-i ettevõtjate valmisolek 2017i lõpuks veel suur, kellest mõned isegi ei teadnud uusi kohustusi isikuandmete kaitse valdkonnas. GDPR kasutuselevõtt ei peaks ettevõtete omanike jaoks võtma rohkem kui kuu aega.

Koolide jaoks tähendab GDPR-i sisseseadmine hea konsensuse saavutamist, sest kui mõned vanemad ei anna oma nõusolekut, piiravad nad kooli esitlust, tuleb kasutada pimedust ja mõned klassid ei esitata üldse. Vanemate nõusolek võib osutuda vajalikuks näiteks olukordades, kus laps võidab matemaatilise võistluse ja kellel on lubatud teha fotosid, seadusliku esindaja nõusolekut konkursi tulemuste ja võitja fotode avaldamisega. Isikuandmete kaitse koolides on mitte ainult laste nimed, vaid ka nende vanemate nimed. On oht, et koolijuhid kardavad alati midagi valesti.

Valitsuse poolt heakskiidetud isikuandmete töötlemise seaduse eelnõu võimaldab meil anda 15 aastale lastele vanemate nõusolekuta andmete töötlemiseks nõusoleku. Algne mudel arvestab aastaid 13, kuid seda suurendati isikuandmete kaitse ameti algatusel. Ametiühingud ja tööandjate liidud on aastaid nõudnud 16i lendu.

Isikuandmete kaitset haiglates, koolides ja omavalitsustes peaks jälgima eriesindaja. Isegi septembri lõpus 2017 omavalitsuste, asutustes ja ettevõtetes ei olnud selge, kuidas see töötab Määratud vaadata, kas seal on piisavalt ruumi, kui palju need maksavad ja kui nad võtavad raha.

Konservatiivne hinnang ekspluatatsioonikulud nominendid 600 miljonit, muud kulud kulub esialgse analüüsi, uued arvutid nimetatavate ja tarkvara. Sest seal on puudus kvalifitseeritud spetsialistid, on võimalik kasutada asjaolu, et spetsialist saab töötada rohkem raekojad, kuid on võimalik, et suuremad omavalitsused ühe Määratud ei ole piisavalt ja nad vajavad rohkem. Siseministeerium soovitas, et vähemalt üks kohalik omavalitsus töötaks ühe volinikuna.

jagamine
Palun oota...

Jäta vastus

Tagasi top